010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Projekt 2007-2014

Nedan listas samtliga projekt under perioden 2007-2014 med svensk och engelsk titel, samt länk till slutrapport i pdf att läsa eller ladda ned.

De flesta slutrapporter är på svenska. Alla har en sammanfattning på engelska.

Waste Refinery result reports are listed below, with the title in both Swedish and English.
Most of the text in reports are in Swedish, a few in English and all with an abstract in English.


WR64 Styrmedel för ökad biogasproduktion
Nyckelord: Styrmedel, biogas, biogödsel, samrötning, matavfall
Policy instruments for increased biogas production
Keywords: policy instruments, biogas, digestate, co-digestion, food waste
WR64 Slutrapport (pdf)


WR63 Optimerad bränsleberedning genom sållning
Nyckelord: Förbehandling, siktning, vindsiktning, valskrossning, bränslekvalitet, FB
Optimized fuel pre-treatment by screening
Keywords: Fuel pre-treatment, screening, wind screening, shredding, fuel quality, FB
WR63 Slutrapport (pdf)


WR62 Förbättrad metanproduktion genom nya substrat och processutveckling
Nyckelord: begränsningar, biogas, substrat, produktionskostnad
Increased methane production by unused substrates and process development
Keywords: biogas, limitations, production cost, substrate
WR62 Slutrapport (pdf)


WR61 Rötning av substratblandningar med högt kväveinnehåll
– metoder för att höja gasutbytet
Nyckelord: Biogas, hämning, spårmetaller, järnklorid, ammonium, hydrolys, lignocellulosa
Strategies for improve anaerobic digestion of substrates with high content of lignocellulose and nitrogen
Keywords: Biogas, inhibition, trace metals, hydrogen sulphide, ammonia, hydrolysis, lignocellulose
WR 61 Slutrapport (pdf)


WR60 Självuppvärmning i löslagrat avfall
Nyckelord: självuppvärmning, heterogent avfall, lagring, karaktäriseringsmetodik
Characterization of self-heating in stored waste
Keywords: self-heating, heterogeneous waste, storage, characterization methodology
WR60 Slutrapport (pdf)


WR59 Slambränsleblandningar – förbränning och fosforutvinning
Nyckelord: avloppsslam, förbränning, fosforutvinning, fosforåterföring
Sludge fuel mixtures – Combustion and extraction of phosphorus
Keywords: sewage sludge, combustion, phosphorus extraction, phosphorus recycling
WR59 Slutrapport (pdf)


WR58 Zinkutvinning från flygaska med hjälp av sura processvatten
Bilaga G
Nyckelord: Zink, avfallsflygaska, metallåtervinning, asktvätt, elektrolys
Metal recovery with focus on Zn from fly ash derived from waste combustion by means of acid process waters
Keywords: Zinc, waste, fly-ash, metal recovery, ash washing, electrolyzes
WR58 Slutrapport (pdf)


WR57 Bränslekvalitet – sammansättning och egenskaper för avfall till energiutvinning
Nyckelord: Avfallsbränsle, energiåtervinning, avfallsförbränning, kvalitet, systemanalys
Fuel Quality – Composition and properties of waste fuel to waste-to-energy plants
Keywords: Waste fuel, energy recovery, waste-to-energy, systems analysis, fuel quality
WR57 Slutrapport (pdf)


WR56 Kritiska metaller i svenska avfallsaskor
Nyckelord: kritiska metaller, aska, avfallsförbränning
The content of critical elements in residues from Swedish waste-to-energy plants
Keywords: critical elements, ashes, waste incineration, rare earth elements
WR56 Slutrapport (pdf)


WR55 Utvärdering och rekommendationer för reningsteknik avseende på lukt vid anläggningar för återvinning av organiskt avfall
SE ÄVEN WR 3 + 14 + 24 + + 26
Nyckelord: Lukt, sensorisk analys, biologisk behandling, kommunala reningsverk,
reningsteknik, luktavskiljning
Evaluation and Recommendation for Odour Control Equipment at Waste Refinery Plants/Waste Water Treatment Plants
See also: WR 3 + 14 + 24 + + 26
Keywords: Odor, sensory analysis, biological treatment, waste water treatment plants, odor abatement
WR55 Bilaga C Handbok (pdf)
WR55 Slutrapport (pdf)


WR54 Energi- och kostnadseffektiv produktion av biogas och biogödsel
Nyckelord: benchmarking, biogasanläggning, förbehandlingsanläggning, drift- och underhållskostnader, energianvändning, nyckeltal, samrötning
Benchmarking energy and cost for biogas production from organic waste materials
Keywords: benchmarking, biogas plant, pretreatment plant, operation and maintenance costs, indicator, co-digestion
WR54 Slutrapport (pdf)


WR53 Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering
Nyckelord: avfall, indikatorer, avfallshierarkin, resurseffektivitet, avfallshantering
Indicators for a resource efficient waste handling
Keywords: waste, indicators, waste hierarchy, resource efficiency, waste management
WR53 Slutrapport (pdf)

Indikatorer avfallshantering vägledning (pdf)


WR52 Förbehandling av avfall till fluidbäddpannor
Nyckelord: Förbehandling, krossning, valskross, hammarkvarn, siktning, FB
Pre-treatment of waste fuel with low-speed shred-ding and screening for fluidized bed incineration
Keywords: fuel pre-treatment, shredding, hammer mill, screening, FB

WR52 Slutrapport (pdf)


WR51 Biopåse för matavfall
Nyckelord: avfallspåse, matavfall, rötning, biopåse, förbehandling, biogödsel
Biological degradable bag
Keywords: Waste bag, food waste, anaerobic digestion, biobag, pre-treatment
WR51 Slutrapport (pdf)


WR50 Korrosion i insamlingsfordons behållare
Nyckelord: Korrosion, matavfall, pressvätska, insamlingsaggregat, rengöring, insamlingsfordon, sopbilar, realtidskorrosionsmätning
Corrosion in vehicles used for collection of food waste
Keywords: Corrosion, food waste, pressure fluid, collection unit, cleaning, collection vehicles, garbage trucks, real-time corrosion measurement
WR50 Slutrapport (pdf)


WR49 Förbehandling av biogassubstrat i systemanalys
Nyckelord: Biogas, substrat, systemanalys, förbehandling, energibalans
Pre-treatment of substrates for biogas production – a systems analysis
Keywords: Bio-gas, pre-treatment, energy, climate, economy
WR49 Slutrapport (pdf)


WR48 Mikroplaster i biogasprocessen – förstudie
Nyckelord: Mikroplaster, förbehandling, biogasprocessen, biogödsel, lagar, regler
Microplastics in the biogas process – Pre-study
Keywords: microplastics, pre-treatment, biogas process, digestate, laws, rules
WR48 Slutrapport (pdf)


WR47 Additiv för att minska driftproblem vid rostförbränning av avfall
Nyckelord: Avfallsförbränning, rostpanna, SLF, rötslam, svavelgranuler, beläggningar, korrosion
Additive for reducing operational problems in waste fired grate boilers
Keywords: waste, SLF, sewage sludge, sulphur, corrosion, deposit, grate
WR47 Slutrapport (pdf)


WR46+35 Perspektiv på framtida avfallsbehandling
Delprojekt 1(pdf): Import av avfall till energiutvinning i Sverige. Delprojekt 2: (pdf) Utvärdering av framtida styrmedel. Delprojekt 3: (pdf) Framtida marknaden för biogas från avfall.
Delprojekt 4: (pdf) Avfallsförbränning inom Sveriges fjärrvärmesystem.
Delprojekt 5: (pdf) CO2-utsläpp från framtida avfallsförbränning.
Skrift: Perspektiv på framtida avfall (pdf)
Nyckelord: avfallsbehandling, styrmedel, miljömål, materialåtervinning, biologisk återvinning, energiåtervinning
Perspectives on future waste treatment
Subproject 1: (pdf) Imports of waste fuels for energy recovery in Sweden. Subproject 2: (pdf) Evaluation of future policy instruments. Subproject 3: (pdf) The future market for biogas from waste.
Subproject 4: (pdf) Waste incineration within the Swedish district heating systems.
Subproject 5: (pdf) CO2-emissions from future waste incineration.
Leaflet: Perspectives on future waste treatment (pdf) (en)
Keywords: Waste treatment, policy instrument, material recovery, biological recovery, energy recovery, incineration


WR45 Biogas från lignocellulosarika avfallsfraktioner – optimering och teknisk ekonomisk utvärdering av en ny förbehandlingsteknik, NMMO
Nyckelord: Biogasprocess, förbehandling, lignocellulosa, cellulosa, NMMO, biogasproduktion, tekno-ekonomisk utvärdering
Biogas from lignocellulosic biomass – a techno-economic study of pretreatment with NMMO
Keywords: lignocellulose, forest residues, straw, pretreatment with NMMO, biogas production, techno-economic evaluation
WR45 Slutrapport (pdf)


WR44 Tvåstegsförbränning – ett nytt koncept för att minska alkalirelaterad driftsproblematik
Nyckelord: Tvåstegsförbränning, alkaliavgång, impaktormätning, LPI, värmebalanser, bark, förgasning, förbränning
Two-stage combustion, a new concept in reducing alkali related operational problem
Keywords: Two-stage combustion, release of alkali, particle impactor measurement, LPI, heat balances, bark, straw, gasification, combustion
WR44 Slutrapport (pdf)


WR43 Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall-Etapp 3 Verifiering av metodik
Se även WR 34, Etapp 2 och Wr 27, Etapp 1
Nyckelord: matavfall, betong, tätskikt, lakvatten, korrosion, specifikation, slitstyrka, polyurea, polyuretan, epoxi, MMA, gjutasfalt
Survery results of corroding problems at biological treatment plants, phase 3 Verification of methodology
See also WR 34, Phase 1 and WR 27 Phase 2
Keywords: food waste, concrete, waterproofing, leachate, corrosion, specification, wear resistance, polyurea, polyurethane, epoxy, MMA, mastic asphalt
WR43 Slutrapport (sve) (pdf)
WR43 Final report (En) (pdf)


WR42 Avsättning av siktrest från förbehandling av avfall
Nyckelord: Siktning, förbehandling, avfallsförbränning
Disposal of residue from sifting of combustible waste
Keywords: Sifting, pretreatment, waste combustion
WR42 Slutrapport (pdf)


WR41 Rätt slam på rätt plats
Nyckelord: slam, rötrest, avloppsslam, biogödsel, slamanvändning, bedömningsverktyg
Right sludge to the right place
Keywords: digestate sludge, sewage sludge, bio fertilizer, sludge application, assessment tool
WR41 Slutrapport (pdf)


WR40 Förbränning av en bränslemix bestående av animaliskt avfall, industri- och hushållsavfall i FB-pannor
Nyckelord: Avfallsförbränning, fluidiserad bädd, FB, animaliskt avfall, biomal, bäddtemperatur, agglomerering, beläggningar
Combustion of a fuel mix containing animal waste, industry and household waste in FB-boilers
Keywords: Waste combustion, fluidized bed, animal waste, biomal, bed temperature, agglomeration, deposits
WR40 Slutrapport (pdf)


WR39 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall
Nyckelord: Våtelektrofilter, WESP, stoftavskiljning, rökgasrening, submikrona partiklar
Tools for introduction of a system for collection of source separated food waste in Sweden
Keywords: food waste, source separation, biological treatment, biogas, digestate, compost
WR39 Slutrapport (pdf)


WR38 Inerta partiklars betydelse för rötslams goda samförbränningsegenskaper
Nyckelord: Samförbränning, avloppsslam, svavel, aska
The importance of ash for the favourable properties of sewage sludge in co-firing
Keywords: cofiring, sewage sludge, sulphur, ash
WR38 Slutrapport (pdf)


WR37 Samförbränning av slam och avfall i rosterpanna –  litteraturstudie
Nyckelord: korrosion, samförbrännning, fluidbädd, rostpanna, slam, slameldning, beläggning,
Firing of sludge in grate boilers – literature survey
WR37 Slutrapport


WR36 Våt stoftavskiljning WESP
Nyckelord: Våtelektrofilter, WESP, stoftavskiljning, rökgasrening, submikrona partiklar
Scrubber-Integrated Wet Electrostatic Precipitator
Keywords: Wet Electrostatic Precipitator, dust removal, flue gas cleaning, submicron particles
WR36 Slutrapport (pdf)


WR35 + 46 Perspektiv på framtida avfallsbehandling
Se WR 46


WR34 Tätskikt på betong för minskning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall – etapp 2
(Se även WR 43, Etapp 3 och Wr 27, Etapp 1)
Nyckelord: kompostering, rötning, korrosion, matavfall, betong, tätskikt, lakvatten, polyurea, epoxi, MMA, gjutasfalt
Survey results of corroding problems at biological treatment plants, protection of concrete – State of Art-Phase 2
(See also WR 43, Phase 3 and WR 27 Phase 1)
Keywords: composting, digeste, corrosion, food waste, concrete, sealing coat, leachate, polyurea, epoxy, MMA, mastic asphalt
WR34 Slutrapport (sve) (pdf)
WR34 Final report (en) (pdf)


WR33 Miljöeffekt av polymerer inom biogasbranschen – förstudie
Nyckelord: polyelektrolyter, polyakrylamid, biogas, biogödsel, miljöeffekter, SPCR 120
Environmental effects of the use of polymers in the biogas industry – Pre study
Keywords: polyelectrolyte, polyacrylamide, biogas, bio-fertilizer, environmental effects,
SPCR 120
WR33 Slutrapport (pdf)


WR31 Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall
Nyckelord: källsortering, insamling, matavfall, sotering, biogas, kompost, kärl, plastpåse, bioplastpåse, papperspåse
Survey of development work and problems with different collection techniques of food waste
Keywords: Source separation, collection, food waste, sorting, biogas, compost, bins, plastic bag, bioplastic bag, paper bag
WR31 Slutrapport (pdf)


WR30 Omvärldsanalys av utvalda områden viktiga för framtidens avfallssystem
A: Utveckling kring termisk- och biologisk behandling – kartläggning av aktörer och deras kompetens
Nyckelord: avfall, nätverk, forskning, förbränning, biologisk behandling
Development of thermal- and biological treatment – mapping of stakeholders and their competencies
Keywords: Waste, network, research, incineration, biological treatment
WR30 Slutrapport A (pdf)
B: Avsättning av energiprodukter från biologisk behandling – vilka frågeställningar kommer att bli aktuella?
Nyckelord: avloppslam, biogödsel, biogas, energikombinat, etanol
Outlet of products of biological treatment- what will be the future problems and opportunities?
Keywords: sewage sludge, digestate, biogas, biorefinery, ethanol
WR30 Slutrapport B (pdf)
C: Lagar, direktiv och styrmedel viktiga för avfallssystemets utveckling
Nyckelord: avfall, avfallsbehandling, styrmedel, lagar, direktiv, förordningar, skatter
Laws, directives and policy instruments important for the development of the waste management system
Keywords: waste, waste treatment, measures, laws, directives, regulations, taxes
WR30 Slutrapport C (pdf)


WR29 Online-mätning av oorganiska komponenter i gasfas
Nyckelord: alkaliföreningar, avfall ICP-MS, förbränning, fluidiserad bädd
Online measurements of non-organic components in flue gas
Keywords: Alkali compounds, waste, ICP-MS, combustion, fluidized bed
WR29 Slutrapport (pdf)


WR28 Miljöpåverkan från toxiska ämnen vid hantering av avfall
Nyckelord: toxisk miljöpåverkan, metaller, stabila organiska ämnen, avfallsbehandling
Environmental impact by toxic compounds from waste treatment
Key words: Toxic environmental impact, metals persistent organic pollutants waste treatment
WR28 Slutrapport (pdf)


WR27 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar-etapp 1
(Se även WR 34 etapp 2 och WR 43, etapp 3)
Nyckelord: kompostering, rötning, korrosion, matavfall, betong, tätskikt, lakvatten
Survey results of corroding problems at biological treatment plants
Keywords: composting, digeste, corrosion, food waste, concrete, sealing coat, leachate
WR27 Slutrapport (pdf)


WR26 Luktreduceringsgrad hos biofilter, fältmätningar
Se även: WR 3 + 14 + 24 + 55
Nyckelord: Nyckelord: Lukt, sensorisk analys, biologisk behandling, reningsteknik, luktavskiljning
Biofilter odour reduction level, measurements
Keywords: Odor, sensory analysis, biological treatment, odor abatement
WR26 Slutrapport (pdf)


WR25 Siktning av askor från avfallsförbränning
Nyckelord: askor, avfallsförbränning, behandling, siktning, salter, metaller, lakning
Sieving of municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash
Keywords: ash, Waste-to-Energy, treatment, sieving, salts, metals, leaching
WR25 Slutrapport (pdf)


WR24 Biofilters luktreduceringsgrad – förstudie med litteraturgenomgång och enkätundersökning
SE ÄVEN WR 03 + 14 + 26 + 55
Nyckelord: biofilter, luktreducering, luktmätning, luktspridning, biologisk behandling
Biofilters odor reduction performances, preliminary study
Keywords: biological treatment, odor, odor measurements, odour emissions
WR24 Slutrapport (pdf)


WR23 Energiåtervinning av brännbar fraktion från fragmentering av metallhaltigt avfall
– etapp 2
Nyckelord: avfall, SLF, rötslam, korrosion, beläggningar
Energy recovery of combustible fraction from fragmentation of metal scrap – Phase 2
Keywords; Waste, SLF, sewage sludge, corrosion, deposits
WR23 Slutrapport (pdf)


WR22 Jämförelse av befintliga återvinningsprocesser för kompositmaterial – en förstudie gällande mikrovågspyrolys
Nyckelord: återvinning, komposit, mikrovågspyrolys, glasfiber
Comparison between existing recycle processes for composite materials – a study regarding microwave pyrolysis
Keywords: recycling, composites, microwave pyrolysis, glass fibre
WR22 Slutrapport (pdf)


WR21 Termisk och biologisk behandling i ett systemperspektiv – etapp 2
Delprojekt i termisk och biologisk avfallshantering i ett systemperspektiv – systemstudie avfall Borås. WR21 Slutrapport Borås (pdf)
Delprojekt i termisk och biologisk avfallshantering i ett systemperspektiv – systemstudie avfall Göteborg. WR21 Slutrapport Göteborg (pdf)
Nyckelord: Systemstudier, modellering, avfallsbehandling, fjärrvärme, kostnadseffektivitet, miljöanalys
A systems study of the future waste management – phase 2
Part of the project: Study Borås. WR21 Slutrapport Borås
Part of the project: Study Göteborg. WR21 Slutrapport Göteborg
Keywords: Systems analysis, thermal treatment, biological treatment, biogas, district heating, electricity, combined heat and power production, optical sorting, pretreatment, biofertilizer, material recycling.
WR21 Slutrapport sammanfattning (pdf)


WR20 Förädling av rötrest från större biogasanläggningar
Nyckelord: biogas, rötrest, biogödsel, förädling, ångstripper, luftstripper, membrananläggning, SBR, DeAmmon
Alternatives for handling of digestate from large biogas plants
Keywords: biogas, digestate, biofertilizer, treatment, steam stripper, air stripper, membrane plant, SBR, DeAmmon
WR20 Slutrapport (pdf)


WR19 Sänkt bäddtemperatur i FB-pannor för avfallsförbränning – etapp 2
Se även: WR 13
Nyckelord: avfallsförbränning, fluidiserad bädd, bäddtemperatur, klor, alkali
Reduced Bed Temperature in FB-Boilers Burning Waste – phase 2
See also: WR 13
Keywords: Waste combustion, Fluidised bed, Bed temperature
WR19 Slutrapport (pdf)


WR18 Kemisk fraktionering av avfallsbränslen – en jämförelse av metoder
Nyckelord: kemisk karaktärisering, avfallsbränslen, lakning, fraktionering
Chemical Fractionation of Waste Fuels – A comparison between methods
WR18 Slutrapport (pdf)


WR17 Vattentvätt av flygaska från avfallsförbränning
Nyckelord: avfallsflygaska, asktvätt, lakning, klorid, sulfat, dioxiner, metaller
Washing of fly ash from combustion of municipal solid waste using water as leachant
Key word: fly ash from combustion of municipal solid waste, ash washing, leaching, chloride, sulphate, dioxins, metals
WR17 Slutrapport (pdf)


WR16 Detektion och fastställande av bränslespridning i en fluidiserad bädd
(+ WR01: Förbättrad pannprestanda vid avfallsförbränning)
Nyckelord: bubbelfördelning, bränslespridning, dispersionskoefficienter, FB-pannor, avfallsförbränning
Improved combustion performance of waste-fired FB-boilers
Key words: Bubble distribution, Fuel distribution, Dispersion rates, FB boilers, Waste combustion
WR01-16 Slutrapport (pdf)


WR15 Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt avfall
Nyckelord: torkning, lufttorkning, mikrovågstorkning, återvätning, lukt, mikrobiologi, biogas, biogaspotential, energi, systemanalys, torrkonservering, matavfall
Assessment of two techniques for drying of easily degradable organic bio-waste
Key words: drying, air drying, microwave drying, rehydration, odour, microbiology, biogas, biogas potential, energy, system analysis, dry preservation, food waste
WR15 Slutrapport (pdf)


WR14 Kartläggning och studie av biologiska processer för luktreduktion
Se även: WR 03 + 24 + 26 + 55
Nyckelord: Luktspridning, biogasanläggning, luktemissioner, kartläggning
Survey of biological processes for odor reduction
Keywords: Odour spread-out, biogas plant, odour emissions, survey, waste
WR14 Slutrapport (pdf)


WR13 Sänkt bäddtemperatur i FB-pannor för avfallsförbränning – förstudie – etapp 1
Se även: WR 19
Nyckelord: avfallsförbränning, fluidiserad bädd, bäddtemperatur, förstudie
Pre-study – Reduced temperature of the bed in fluidized bed boilers burning waste
Keywords: Waste incineration, fluidized bed, FB, bed temperature
WR13 Slutrapport (pdf)


WR12 Förbehandlingars inverkan med avseende på efterföljande biologisk behandling/rötning av olika avfallsmaterial
Nyckelord: biogasproduktion, förbehandling, svårnedbrytbara avfallsfraktioner, lignocellulosa, keratin, energibalansberäkning, satsvis rötning, samrötning
Pretreatment of different waste streams for improvement in biogas production
Keywords: biogas production, pretreatment, difficult-to-digest waste fractions,
lignocellulose, keratin, energy balance calculation, batch anaerobic digestion, co-digestion
WR12 Slutrapport (pdf)


WR11 Robusta mättekniker on-line mätning för optimerad biogasproduktion
Nyckelord: biogasprocess, on-line övervakning, substrat, rötkammare
Robust on-line monitoring of biogas processes
Keywords: anaerobic digestion, on-line monitoring, substrate, digester content
WR11 Slutrapport (pdf)


WR10 Behovsstyrd sotblåsning i avfallspannor
Nyckelord: avfallsförbränning, sotblåsning, ångsotning, värmegenomgångstal
Intelligent sootblowing in waste fired boilers
Key words: waste combustion, sootblowing, steam, heat transfer coefficient
WR10 Slutrapport (pdf)


WR09 Drift och underhåll av avfallsförbränningsanläggningar – en jämförelse av två tekniker och strategier
Nyckelord: avfallsförbränningsanläggningar, driftskostnader, underhållskostnader, FB-pannor, rosterpannor
Operation and maintenance of Waste Combustion plant – development of a method for economical comparison of different techniques and strategies
Keywords: waste combustion units maintenance costs, operational costs, fluidised-bed boilers grate furnaces
WR09 Slutrapport (pdf)


WR08 Energiåtervinning av brännbar fraktion från fragmentering av metallhaltigt avfall
– etapp 1
Etapp 2: se WR 23
Nyckelord: avfall, SLF, rötslam, samförbränning, klorid, bly, zink, alkali
Energy recovery of combustible fraction from fragmentation of metal scrap –phase 1
Phase 2: see WR 23
Keywords: Waste, SLF, sewage sludge, co-combustion, chlorine, lead, zinc, alkaline
WR08 Slutrapport (pdf)


WR07 Svavelrecirkulation
Nyckelord: svavel, dioxin, korrosion, avfallsförbränning
Sulphur recirculation for reduced boiler corrosion
Keywords: Sulphur, dioxins, corrosion, waste incineration
WR07 Slutrapport (pdf)


WR06 Siktning av avfall
Nyckelord: siktning, förbehandling, avfallsförbränningen, beläggningsbildning
Sifting of waste
Key words: Sifting, pre-treatment, Waste combustion, deposits
WR06 Slutrapport (pdf)


WR 05 Etanol ur avfall
Slutrapport enbart på engelska
Nyckelord: Etanol, hydrolys, fermentation, avfall, papper, textil
Ethanol from Residues – Paper Tubes and Textiles – final report in English
Key words: Ethanol, hydrolysis, fermentation, waste, paper, textiles
WR05 Final report (En) (pdf)


WR04 Termisk och biologisk behandling ur ett systemperspektiv – etapp 1
Nyckelord: Systemstudier, modellering, avfallsbehandling, fjärrvärme, kostnadseffektivitet, miljöanalys. Ingår i WR21: systemstudie avfall.
A systems study of the future waste management – phase 1
Keywords: Systems analysis, thermal treatment, biological treatment, biogas, district heating, electricity, combined heat and power production, optical sorting, pretreatment, biofertilizer, material recycling
Part of WR 21: Waste treatment in a systems perspective
WR21 Slutrapport sammanfattning (pdf)


WR03 Förberedande metodutveckling för att kartlägga spridning av lukter och luktämnen från biologisk behandling av avfall
Se även: WR14 + 24 + 26 + 55
Nyckelord: Luktstörning, avfall, luktidentifiering, gaskomatografi/sniffning, temisk desorption, masspektrometri
Preparatory method development to survey the spreading of smell and smelling compounds from biological treatment of waste
Keywords: odour disturbances, waste, odour identification, gas chromatography/sniffing, thermal desorption, mass spectrometry
WR03 Slutrapport (pdf)


WR02 Långsiktiga mål för det biologiska delområdet i Waste Refinery – kommunikation och fokusering
Nyckelord: FoU-plan, biologisk avfallsbehandling, prioriterade aktiviteter, kontinuerlig kommunikation
Long-term goals for biological waste treatment in Waste Refinery – communication and priorities
Key words: R&D-plan biological part of waste refinery, prioritized activities, PhD-student project, continuous communication
WR02 Slutrapport (pdf)


WR01 Förbättrad pannprestanda vid avfallsförbränning
Ingår i WR 16: Detektion och fastställande av bränslespridning i en fluidiserad bädd
Nyckelord: bubbelfördelning, bränslespridning, dispersionskoefficienter, FB-pannor, avfallsförbränning
Part of WR 16: Improved combustion performance of waste-fired FB-boilers
Key words: Bubble distribution, Fuel distribution, Dispersion rates, FB boilers, Waste combustion
WR01-16 Slutrapport (pdf)

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Waste Refinery använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. Om du klickar ”Godkänn” eller om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar för cookies så samtycker du till detta. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och rensa ut tidigare historik.

Stäng